Одобрение за Основно вещество ЕС Директива

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/762 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2015 година за одобряване на основното вещество калциев хидроксид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 23, параграф 5 във връзка с член 13, параграф 2 от него, като има предвид, че:

(1) В съответствие с член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 19 септември 2012 г. Комисията получи заявление от Европейската грипа на Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM) за одобряване на калциевия хидроксид като основно вещество. Това заявление бе придружено от информацията, изисквана в член 23, параграф 3, втора алинея. (2) Комисията поиска научно съдействие от Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“). На 16 септември 2014 г. Органът представи на Комисията технически доклад за съответното вещество

(2). На 20 март 2015 г. Комисията представи за одобрение от Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите доклада за преразглеждане (3) и проекта на настоящия регламент за одобряване на калциевия хидроксид.

(3) Документацията, предоставена от заявителя, и резултатите от проучванията, извършени от Органа, показват, че калциевият хидроксид отговаря на критериите за хранителен продукт съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета

(4). Освен това веществото не се употребява преимуществено за целите на растителната защита, но независимо от това е полезно за растителната защита в състава на продукт, състоящ се от веществото и вода. Следователно то трябва да се счита за основно вещество.

(4) Проведените проучвания показаха, че може да се очаква, че калциевият хидроксид принципно отговаря на изискванията, предвидени в член 23 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по-специално по отношение на видовете употреба, които бяха проучени и са подробно описани в изготвения от Комисията доклад за преразглеждане. Поради това е целесъобразно калциевият хидроксид да бъде одобрен като основно вещество.

(5) В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент и предвид съвременните научно-технически познания е необходимо обаче да бъдат включени определени условия за одобрение, които са изложени подробно в приложение I към настоящия регламент. (6) В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(5) следва да бъде съответно изменено.

(7) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите, 13.5.2015 г. L 120/6 Официален вестник на Европейския съюз BG (1)ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1. (2)Резултати от консултацията с държавите членки и ЕОБХ във връзка със заявлението за калциев хидроксид като основно вещество и неговата актуализация, за употреба за растителна защита срещу гъбични заболявания по семкови плодове. Допълнителна публикация на ЕОБХ 2014:EN-655. 63 стр. (3)http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=activesubstance.selection&language=EN (4)Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1). (5)Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

© 2019 - 2021 "Балкан Био Фрукт" ООД. Всички права запазени.